Сонины мэдээллийн дискурсын үгийн санг регистерийн үүднээс зэрэгцүүлэн судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол, англи сонины дэлгэрэнгүй болон товч мэдээ, зар, зар сурталчилгааны дискурсын үгийн санг регистерийн үүднээс зэрэгцүүлэн судалж зарнм нийтлэг болон ялгаатай талыг тодруулах зорилготой юм.

Контентын хэсгээс