Монголын сэтгүүл зүйн шинэ чиглэл ОНМХ-ийн бичлэгийн төрөл зүйлд нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн сэтгүүл зүйд нэгэнт жишиг болсон үйл ажиллагааны дээрх чиглэлүүд монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд нэгэнт төлөвшлөө олж, цаашид эрчимтэй хөгжих объектив, субъектив хүчин зүйл. нийгмийн орчин бүрдсэнийг шинжлэх ухааны үүднээс тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч