Монголын арилжааны банкны рейтингийн үнэлгээний арга зүй боловсруулсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын банкуудад чанарын болон санхүүгийн үзүүлэлтээр шинжилгээ судалгаа хяйж, үр дүнг харьцуулан нэгдсэн зэрэглэл (рейтинг) тоггоох оновчтой арга зүй боловсруулахыг зорилгоо болголоо.

Контентын хэсгээс