Монгол, Япон хэлний өнгөөр илэрхийлсэн газар нутгийн нэрийн хэв шинжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол, Япон хэлний өнгөөр илэрхийлсэн газар нутгийн нэрийн хэлбэр утгын хэв шинжийг тогтоохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс