Монгол хэлний төлөөний үгийн өгүүлбэрт илрэх бүтэц, утга, үүрэг

Бүтээлийн тайлбар

Монгол хэлний төлөөний үгийн уран зохиолын эх дэх бүтэц, салаа утгыг тодорхойлох, төлөөний үгийн холбох ба төлөөлөх үүрэг, хэрэглээг тогтоох, эдгээр төлөөний үгсийг хэрхэн оновчтойгоор солин н^йруулж болох, хэлц үгэнд салаа утгыг хэрхэн илэрхийлж болох боломжийг тогтоох (нээн илрүүлэх) зэрэгт энэхүү нэг сэдэвт зохиольш зорилго оршино,

Контентын хэсгээс