Монгол хэл сэтгэлгээний газар хэмээх утгын орны нэгжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол хэл, сэтгэлгээний онцлогийг "Газар" хэмээх утгын орноор төлөөлүүлэн, холбогдох жишээ баримтад тулгуурлан шинжиж нягтлан тодруулах явдал энэ судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс