Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс 1990 - 2016 оны хугацаанд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар төрөөс явуулсан бодлогын хэрэгжилтийг Улаанбаатар хот болон орон нутгийн ЖДҮ -н жишээгээр судлаж, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлдвэрлэгчдын өмнө тулгамдаж буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудын талаар холбогдох байгууллагуудад хандан санал зөвлөмж боловсруулахад зорилго чиглэгдсэн болно.

Контентын хэсгээс