Дээд боловсролын салбарын англи хэлний бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын их, дээд сургуулиудыг мэргэжлийн бус ангийн англи хэлний бодлогын хэрэгжилтийг сургалтын стандарт хөтөлбөр, багшлах боловсон хүчин, ном сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн, сургалтын технологийн хүрээнд судлахад чиглэгдсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч