ЕБС-ийн удирдах ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

ЕБС-ийн захирлын ур чадварын түвшин, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг Өвөрхангай аймгийн ЕБС-ийн жишээн дээр судалж, түүнийг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч