Бичвэрийг гадаад хэлээр уншуулж сургах арга зүйн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Суралцагчдын мэдээлэл хүлээн авах энгийн, түгээмэл хэрэгслэл болох бичвэрийг үр дүнтэй уншихад сургах арга зүин хувилбарыг боловсруулан, түүнийг сургалтанд хэрэгпэх боломжииг судлах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч