Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2018 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын инфляцын түвшин 2018 онд хэд байсан, ямар төрлийн бараа, үйлчилгээний үнэ гол өөрчлөлтийг бий болгов, зарим гол нэр төрлийн барааны үнэ, түүний өсөлт, бууралт, мөн түүнчлэн глобал инфляцыг товчхон, ойлгомжтой байдлаар харуулах нь уг танилцуулгын зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч