ДНБ, 2019 I-VI (Хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл)

Бүтээлийн тайлбар

ДНБ-ийг улирлаар үйлдвэрлэлийн болон эцсийн ашиглалтын аргаар тооцно. Үйлдвэрлэлийн аргаарх ДНБ нь шинээр бий болсон нэмэгдэл өртөг аль салбарт бий болсныг харуулах бол эцсийн ашиглалтын аргаарх ДНБ нь үйлдвэрлэгчдийн бий болгосон нэмэгдэл өртгийг зах зээлийн арилжаа солилцооны эцэст хаана, ямар хэлбэрийн өртөг болгож ашигласныг харуулна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч