Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (2019 оны I улирал)

Бүтээлийн тайлбар

ӨНЭЗС нь өрхийн орлого, зарлагыг тооцох, хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурлын байдлыг тодорхойлох, хэрэглээний үнийн индекс тооцоход ашигладаг сагс болон жинг шинэчлэх, ДНБ-ийг эцсийн ашиглалтын аргаар тооцох зэрэгт шаардлагатай мэдээллийн эх үүсвэр юм.

Контентын хэсгээс