Дээд боловсролын үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Дээд боловсролын үндсэн үзүүлэлтүүдийн чиг хандлага, олон улстай харьцуулсан байдал, нийт суралцагчдын тооны өөрчлөлтөд нөлөөлж буй нийгэм, эдийн засаг ба өрхийн үндсэн хүчин зүйлийн нөлөөллийг судалж, хамаарлыг харуулахыг энэхүү судалгаагаар зорилоо.

Контентын хэсгээс