Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2018 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү танилцуулгад худалдаа, үйлчилгээний салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд болох тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, ажиллагчдын тоо, дундаж цалин хөлс, нийт борлуулалт, нийт үйлдвэрлэл, нэмэгдэл өртөг, хөдөлмөрийн бүтээмж зэрэг мэдээллийг жилийн дүнгээр нэгтгэн тусгасан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч