Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад орчин үеийн тээврийн салбаруудаас хамгийн анх үүсэж хөгжсөн нь авто тээвэр юм. Улаанбаатар хотоос Хэнтий аймаг хоорондох морин өртөөг 1924 онд татан буулгаж, Зөвлөлт Холбоот Улсын тусламжтайгаар 6 машинтай шуудан буудлыг байгуулж, улмаар 1925 онд 12 автомашинтай “Монгол тээх нэвтрүүлэх” газар болгон өргөтгөж, Улаанбаатар-Алтан булагийн хооронд бараа таваар, зорчигч тээвэрлэх болсон байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч