Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

НҮБ-ын Гэмт хэргийн чиг хандлагын судалгааны 2016 оны тооцооллоор сонгосон дэлхийн улс орнуудаас 100000 хүнд ногдох хулгайлах гэмт хэрэг Швед (3816.9), Австрали (2460.1), Франц (2134.8) орнуудад хамгийн өндөр байна. Харин Ази тивийн улс орнуудаас Солонгос улсад хамгийн өндөр, Монгол Улс 2 дугаарт байна. 2016 онд Монгол улсын Цагдаагийн байгууллагад 9065 хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол 100000 хүн тутамд ногдох хулгайлах гэмт хэрэг 299.8 байна.

Контентын хэсгээс