Монгол Улсын барилгын салбарын 2018 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын барилгын салбарт 2018 онд 12.1 мянган ААНБ үйл ажиллагаа явуулж 67.8 мянган хүн ажиллаж, 1.2 их наяд төгрөгийн нэмэгдэл өртгийг бий болгосон байна. Мөн Монгол Улсын ДНБ-ий 3.6 хувийг дангаараа бүрдүүлж байна. Энэ удаагийн танилцуулгад 2018 оны барилгын салбарын үзүүлэлтүүдийг өмнөх 10 жил (2008 он), өмнөх 5 жил (2013 он), өмнөх он (2017)-той харьцуулан дараах 7 бүлгийн хүрээнд хийхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс