Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсад 1964 он хүртэл статистик гэдэг үгийг “тоо бүртгэл” гэж орчуулан хэрэглэж байсан юм. Статистикийн үйл ажиллагааг 1924 оноос эхлэн Засгийн газрын Эдийн засгийн зөвлөл, Дотоод яамны тоо бүртгэлийн хэлтэс, Сангийн яам хариуцаж, үйлдвэр, аж ахуйн газруудын талаарх статистик мэдээллийг бүртгэн мэдээлдэг байв.

Контентын хэсгээс