Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2018

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, дундаж цалингийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулалт хийсний үндсэн дээр ажиллагчдын сарын дундаж нэрлэсэн болон бодит цалин, медиан цалинг тодорхойлж улсын хэмжээнд тархаах, худалдан авах чадварын өөрчлөлтийн хандлагыг тодорхойлох, бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид болон хэрэглэгчдийг холбогдох мэдээллээр хангах, цалингийн статистикийн мэдээллийг баяжуулахад судалгааны зорилго оршиж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч