Ангилал:Ном
Эдийн засгийн өсөлтийн хүчин зүйлийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаар дэлхийн олон эрдэмтэд өөрсдийн үзэл баримтлалыг дэвшүүлсээр ирсэн байна. Эдгээрийн тоонд Адам Смит (Смит, 1998), Ж.Б. Сей, Д.Рикардо, Р.Т.Мальтус, Карл Маркс(Маркс), И.А.Шумпетер, Ж.М.Кейнс, Е.Домар, Р.Харрод, Р.Солоу (М, 1956), К.Арроу (Kenneth, 1962), Р.Е.Лукас, Т.Шульц (Schultz, 1973), Г.Беккер (Беккер, 1993) зэрэг эдийн засгийн сонгодог онолын гол төлөөлөгчид болох эрдэмтдийг дурдаж болох юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч