Хүмүүн капитал-Хөгжлийн гарц - Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Бүтээлийн тайлбар

Хүмүүн капитал, хүний хөгжил эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн гол хүчин зүйлийн нэг гэдгийг бүх шатанд анхаарч, өнөөгийн түвшнийг бодитоор үнэлж, бүх нийтийн анхаарлыг хүний хөгжилд төвлөрүүлэхийг нь чухал байна. Хүмүүн капиталын үзүүлэлтийг тооцох үзүүлэлтүүдийн нөлөөллийг янз бүрийн хувилбараар судалж хамгийн тохиромжтой хэлбэрийг сонгох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч