Provincial Competitiveness Report 2015

Бүтээлийн тайлбар

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан ийнхүү гурав дахь жилдээ гарлаа. Орон нутгийн хөгжлийн чиг хандлага бүсчилсэн хэлбэртэй болж урт хугацаанд үр ашигтай ажиллах таатай орчин бүрэлдэх боломж ажиглагдаж байгаад таатай байна. Цаашлаад бид судалгааны үр дүнгээ олон нийтэд илүү хүргэх тал дээр анхааран ажиллаж байна.

Контентын хэсгээс