Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын тогтолцоо, харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын тогтолцоог харьцуулах болон түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судлахад оршино. Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтыг бий болгосноор татварын өр багасаж, тàтварын орлогын хэмжээ нэмэгдэж, татварын хуримтлагдсан өр үүсэхгүй байх болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч