Хүнийг алах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа, түүнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүнийг алах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль зүйн учир холбогдлыг тодорхойлон энэ гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын болон шийдвэрлэлтийн өнөөгийн байдал, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг илрүүлэх, нотлоход тулгамдсан асуудлыг нээн харуулж, түүнийг шийдвэрлэх зарим арга замыг тодорхойлон практикт хэрэгжүүлэх саналыг дэвшүүлэхэд зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч