Сэтгэл санаанд учруулсан гэм хор, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь эдийн бус баялагтай, тэр дундаа зах ззэл, татвар мөнгөний харилцаа, сэтгэл зүйн байдал өөрчлөгдөж байгаа өнөө үед хүний сэтгэл санаанд учруулсан хохирлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, эдийн бус эрхийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Иргэний хууль тогтоомжуудад заасан сэтгэл санааны хохирлыг хэрхэн барагдуулж байсан талаарх түүхэн уламжлалыг судлан өнөөгийн нөхцөл байдалтай харьцуулан судлахыг оролдов.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч