Оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг - 2009

Бүтээлийн тайлбар

“Хангай” дээд сургуулийн мастер гөлөвлөгөө, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хөтөлбөрт оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг 2008-2020 он хүртэл хэрэгжуүлэхэд Оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн хамтарсан судалгаа хийх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилт тавия ажиллаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч