Эсрэг цаг

Бүтээлийн тайлбар

Уг ном өөрийн амьдарч буй цаг үе нийгэм, боловсрол, соёл-утга зохиолын янз бүрийн асуудлыг хөндөж, үзэгдэл үйл явцыг хооронд нь нягт холбож, шинжлэх ухаан-урлагийн онолын үүднээс буурь суурьтай, гярхай задлан шинжилсэн, оюутан суралцагчдад нэг талаасаа онол арга зүйн болоод урлагийн шүүмжлэлийн онол-арга зүй эзэмших, дадал дүй олоход сургалт-эрдэм шинжилгээ, практикийн олон талын ач холбогдолтой ном юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч