Монгол улс - Улаанбаатар хотын санхүүжилт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажил нь санхүүгийн чадварыг сайжруулахад туслах зорилгоор Улаанбаатар хотын захиргаанаас санаачлан хэрэгжүүлж буй судалгаа- техникийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн эхний хэсэг болно.

Контентын хэсгээс