Сургуулийн 2008-2009 оны хичээлийн жилийн I улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүүү тайланг БМИҮЗ-тэй байгуулсан гэрээ ёсоор тус зөвлөлд үйл ажиллагаагаа тайлагнах болон өргөн олон нийтэд зориулан нийтэлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч