Хүний нөөцийн чиглүүлэх сургалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын зүгээс ажиллагсдад чиглүүлэх сургалт явуулсанаар байгууллага болон хувь хүний хөгжилд ямар нөлөө үзүүлэхийг онол дээрээ тулгуурлан судалгаа хийж, дүгнэлт гарган илүү сайжруулах талаар санал дэвшүүлэх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч