Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил түүнийг боловсронгуй болгох арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын өнөөгийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгсөний үндсэн дээр сургалтыг боловсронгуй болгох арга замуудыг судалж, сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч