Хүний нөөцийн менежментийн нийгэм эдийн засгийн үр ашиг

Бүтээлийн тайлбар

Авто замын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын хүний нөөцийн менежмент нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн түвшин, түүний үр ашгийг сайжруулах арга зам тогтооход чиглэгдсэн санал боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс