Хувьцаат компаниудын ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг ашиглан аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон тэдгээрт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг судлаж, улмаар ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлох үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд оршино.

Контентын хэсгээс