Хөдөө аж ахуйн зээлдэгчийн зээлийн эрсдлийг KMV загвараар үнэлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Банк бус санхүүгийн байгууллага /ББСБ/ болон санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад учирч буй санхүүгийн эрсдэл, эрсдэлээс үүдэх бодит алдагдлыг илрүүлэн тохиромжтой санхүүгийн эрсдэл тооцох загвар, эрсдэлээс хамгаалах хувилбарыг боловсруулах, компанид санал зөвлөмж өгөх зорилготой.

Контентын хэсгээс