Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монголын ҮХХ орон сууцны борлуулалтын тухай онол, арга зүй, танин мэдэхүйг судлан дэлгэрүүлэх, ҮХХ хөрөнгө, орон сууцны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх практик зөвлөмжүүдийг боловсруулахад зорилго чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч