Үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетинг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Маркетингийн гурвалжингийн нэг нь үгүй бол үйлчилгээний байгууллага амжилт гаргана гэж үгүй. Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг сайжруулах мөн, амжилтаа ахиулах, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг хайж сайжруулсанаар зах зээлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлж чадна. Иймээс үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетинг сайжруулах арга зам сэдвийг сонгон авлаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч