Үйлчилгээний ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг ур чадварт үндэслэн боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Зочид буудлын өрөөний үйлчлэгчийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг тодорхойлохыг зорилоо. - Өрөөний үйлчлэгчийн ур чадвар - Зочид буудлын үйлчилгээний хөгжлийн өнөөгийн төлөв байдлыг судлах - Зочид буудлын өрөөний үйлчлэгчийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг судлах - Зочид буудлын өрөөний үйлчлэгчийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлэх аргачлалыг боловсруулах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч