Үйлчилгээний ажилтнуудын the big five inventory тестэд үнэлэгдэх зан чанарын үзүүлэлт болон ажлын оролцооны хамаарлыг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын үйлчилгээний байгууллагын ажилчдын ажлын оролцоо болон хувь хүний сэтгэлзүйн зан чанарын таван хэв шинжийн харилцан хамаарлыг тодорхойлоход уг судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч