Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээн дэх ажилчдын сэтгэл ханамжийг үнэлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг хэрхэн үнэлж байгааг таньж мэдэн, ажилчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үзүүлэх сэтгэл ханамжийг сайжруулахад өөрийн зүгээс санал зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс