Төрийн албаны удирдах албан тушаалтны манлайллын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Манлайллын онол, хөгжлийн чиг хандлага болон олон улсын туршлагад тулгуурлан төрийн байгууллагын удирдах ажилтны манлайллын өнөөгийн байдалд дүгнэлтөгч, улмаар манлайллыгсайжруулахбололцоо, санал зөвлөмждэвшүүлэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс