Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх боломж, арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Төр хувийн хэвшлийн үндсэн ойлголт, шалгуур үзүүлэлтийг судалж Монгол улсад төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх бодлогын баримт бичиг, эрхзүйн актууд, шалгуур үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх арга замыг дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс