Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны тоон мэдээлэл дээр үндэслэн ур чадварын үл нийцлийг хэмжих нь

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа"-ний тоон мэдээллийг ашиглан ур чадварын үл нийцлийг хэмжихийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч