Сурагчдын мэргэжил сонголтод нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Суралцагчдын мэргэжил сонголтод нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлохыг зорилоо. Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв. • Өсвөр насны сурагчдын зан төлөв, хандлагыг онолын үүднээс тодруулах • Мэргэжил сонголт болон нийгэм, сэтгэлзүй хоорондын хамаарлыг илрүүлэх • Сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгож өнөөгийн байдлыг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч