Сошиал медиа хэрэглэгчийн контентэнд хандах хандлагыг идэвхижүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Сошиал медиа суваг (фэйсбүүк суваг)-ийн контентэд хандах хэрэглэгчдийн хандлага түүний хөгжлийн чиг хандлага, онол арга зүйг судлан гаргахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс