Соёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжийг судлах, цаашдын арга замыг тодорхойлоход оршино. • Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн онол арга зүй • Дүрслэх урлагийн салбарын өнөөгийн байдал • Дүрслэх урлагийн салбарын хэрэглэгчдийн судалгаа

Контентын хэсгээс