Өрхийн чанаргүй зээлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын банкны системийн чанаргүй зээл ба өрхийн чанаргүй зээлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлж гаргаж, үзүүлэлтүүдийн уялдааг тодорхойлон, үнэлгээ өгөх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч