Органик бүтээгдэхүүнд хандах хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Органик бүтээгдэхүүнд хандах Монгол хэрэглэгчдийн зан төлөвийг тодорхойлох зорилготой. Энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх явцдаа шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн аргууд, эдийн засаг статистикийн тоон болон чанарын шинжилгээний аргуудыг ашигласан болно.

Контентын хэсгээс