Онлайн худалдаанд төлбөрийн картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын онлайн худалдааны төлбөрийн системийг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс