Ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийг үнэлэн сайжруулах боломжийг тодорхойлох

Бүтээлийн тайлбар

Дотоодын ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг судлахад энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс